Project

General

Profile

Activity

From 10/03/2020 to 11/01/2020

10/17/2020

09:57 AM old-market Task #11 (New): [#ad1002] Add new category group
Thêm mới 1 category group. hau nguyen tan
09:56 AM old-market Task #10 (New): [#ad1001] List all category group
Hiển thị toàn bộ category group ra màn hình. hau nguyen tan
09:55 AM old-market Task #9 (New): [#ad1000] Category group management
Quản lý nhóm loại sản phẩm hau nguyen tan
09:47 AM old-market Task #7 (New): [[Task #1004] Forget password
hau nguyen tan
09:47 AM old-market Task #6 (New): [Task #1002] Register
Đăng ký tài khoản hau nguyen tan
09:45 AM old-market Task #5 (New): [Task #1001] Normal login
Chức năng đăng nhập với tài khoản đã đăng ký tại ứng dụng web hau nguyen tan
09:44 AM old-market Task #4 (New): [Task #1000] Authentication for market web app
hau nguyen tan
 

Also available in: Atom